คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567

บทความ

คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมและการรักษาโรคทางชีวสังคมที่เกี่ยวข้องกับปากและรอบปากของมนุษย์ คณะนี้มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากและมีการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทันตกรรมอย่างลึกซึ้ง โดยคณะทันตแพทยศาสตร์จะมีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรทั้งหมด 6 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในด้านทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567

เรียนคณะทันตะ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ในรอบที่ 1 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยในประเทศไทยตามกฎหมาย
 2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2
 3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี โดยมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 และสามารถเทียบโอนรายวิชาได้
 5. คุณสมบัติเพิ่มเติมจะถูกพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคหรือความพิการที่สามารถกีดขวางการศึกษาและปฏิบัติงานทางทันตกรรมได้ ซึ่งรวมถึง ปัญหาทางจิตเวชที่รุนแรง โรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น ความผิดปกติทางจิตเวชอื่น ๆ ความผิดปกติในการได้ยินหรือเห็น ความพิการทางร่างกาย ความผิดปกติในการเห็นภาพหรือพร่องสี โรคหรือความพิการอื่น ๆ ที่อาจกีดขวางการศึกษาและปฏิบัติงานทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์รับจำนวนกี่คน

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน และสำหรับ ผู้ที่เทียบโอนจากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 - กำหนดการรับสมัครและสอบ
 1. รับสมัคร วันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2566
 2. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 7 มกราคม 2567
  สอบเข้อเขียน เวลา 09:00 – 11:00 น.
  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13:00 – 16:00 น.

โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ที่ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ 2,000 บาท

ค่าเทอมคณะทันตแพทยศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหลักสูตร 5,700,000 บาท (950,000 บาทต่อปี) โดยแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษา ภาคละ 475,000 บาท
 • ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ประมาณ 450,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

คณะทันตแพทยศาสตร์แต่ละปีเรียนอะไรบ้าง

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 - แต่ละปีเรียนอะไรบ้าง?
 • ปีที่1: ศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไป
 • ปีที่ 2-3: ศึกษารายวิชาพรีคลินิก
 • ปีที่ 4-6: ศึกษารายวิชาเฉพาะและฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก

โดยจะฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก ที่ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนคณะทันตะ ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2567 สามารถสมัครเรียนได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/
ปรึกษาการเรียนต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ที่ LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)