ASEAN MOU BTU TO School ณ BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ASEAN MOU BTU TO School ณ BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทความ

วันที่ 13 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดตัวโครงการ ASEAN MOU BTU TO School หรือ “โครงการร่วมมือยุคใหม่” ที่ได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ของจังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว, และจังหวัดนครนายก ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 53 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้

ASEAN MOU BTU TO School ณ BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ในพิธีเปิดโครงการ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ประธานมหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ลงนาม MOU กับผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 พร้อมกับผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผน สพม. 7 และผู้อำนวยการของโรงเรียนทั้งหมด 53 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ถูกจัดขึ้นที่ BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นที่สร้างสรรค์และสนับสนุนความร่วมมือทางการศึกษาในภูมิภาค ASEAN นายชาญชัย กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างทักษะทางการศึกษาในสถานศึกษา”

ASEAN MOU BTU TO School ณ BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โครงการนี้ยังได้รับความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งนักการศึกษาและผู้บริหาร โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการให้การศึกษาในยุคปัจจุบัน

โครงการ ASEAN MOU BTU TO School นี้เป็นการทำงานร่วมกันที่มีลักษณะทางการและเน้นการทำ SEO เพื่อเพิ่มโอกาสในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางการศึกษาในภูมิภาค ASEAN อย่างยั่งยืน

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-658