กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุ

กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุ

บทความ
กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง

กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุ

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว กรุงเทพมหานครจะให้การสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัยทางการแพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยจะเป็นสถาบันร่วมสอน และให้การสนับสนุนร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยโรงพยาบาลที่จะรับผิดชอบดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยในพื้นที่เป็นสถานศึกษาและฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก และเป็นแหล่งฝึกอบรมของแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้มีศักยภาพทางการแพทย์ที่สามารถตอบสนอง และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) และสามารถเข้าฐานข้อมูลระบบ Medline ได้ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการผลิตแพทย์ เพื่อรองรับการบริการด้านสุขภาพของสังคมแล้ว ยังจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะทำงานในโรงพยาบาล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หรือเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1397