ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.ตรี ป.โท ออนไลน์

ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567

บทความ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2567 ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นประสบการณ์ที่เติบโตสู่ความสำเร็จในอนาคต

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

การเปิดรับสมัครครั้งนี้มีทั้งหมด 3 หลักสูตรที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนอย่างแท้จริง

1. หลักสูตรภาคปกติ: เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี

หลักสูตรนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในเวลาทำการปกติ โดยเรียนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนพี่ๆ และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถที่จะแบ่งปันและเป็นแบบอย่างในการทำงาน

โดยสาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่ 

ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.ตรี-ภาคปกติ-01
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
  • สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม
  • สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.ตรี-ภาคปกติ-02
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน
ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.ตรี-ภาคปกติ-03
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
 • คณะบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.ตรี-ภาคปกติ-04
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

2. หลักสูตรภาคพิเศษ: เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

สำหรับนักศึกษาที่ทำงานอยู่แล้ว ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี โดยไม่รบกวนเวลาทำงานในวันจันทร์ถึงศุกร์ หลักสูตรภาคพิเศษนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากเรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นเวลาที่นักศึกษาสามารถใช้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดในการทำงานหรือกิจกรรมอื่นๆ

โดยสาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่

ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.ตรี-ภาคพิเศษ-01
 • เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 
  • วิศวกรรมเครื่องกล 
  • วิศวกรรมโยธา 
  • วิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.ตรี-ภาคพิเศษ-02
 • เรียนวันอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัย
  • การจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์ 
  • การตลาด 
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษ
  • นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
  • บัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หลักสูตรเรียนทางไกล: เรียนวันไหน เวลาใดก็ได้ 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย หรืออาศัยอยู่ค่อนข้างไกล รวมทั้งนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ หรือนักศึกษาที่ต้องทำงานควบคู่ไปด้วย หลักสูตรเรียนทางไกลนี้เป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามสะดวกของนักศึกษา โดยไม่ต้องมายุ่งยากในการเดินทางไปมหาวิทยาลัย

โดยสาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่

ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.ตรี-ออนไลน์
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สมัครเรียนป.ตรี ออนไลน์ คลิก (https://bkkthon-admission.com/graduate/online-course/online-bachelor/

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

การเปิดรับสมัครครั้งนี้มีทั้งหมด 2 หลักสูตรที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนที่แตกต่างกันดังนี้

1. หลักสูตรภาคปกติ: เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนแบบไม่ต้องเสียเวลาการทำงานในช่วงวันธรรมดา หลักสูตรปริญญาโทนี้เป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นเวลาที่นักศึกษาสามารถใช้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดในการทำงานหรือกิจกรรมอื่นๆ

โดยสาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่

ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.โท-ภาคปกติ-01
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการศิลปกรรม
ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.โท-ภาคปกติ-02
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาพลศึกษา
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์
  • สาขาทันตกรรมจัดฟัน

2. หลักสูตรเรียนทางไกล: เรียนวันไหน เวลาใดก็ได้ 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย หรืออาศัยอยู่ค่อนข้างไกล รวมทั้งนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ หลักสูตรเรียนทางไกลนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่นอกจากจะช่วยให้จัดสรรเวลาการเรียนได้อย่างอิสระแล้ว ยังประหยัดค่าเดินทาง เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามสะดวกของนักศึกษา โดยไม่ต้องมาเดินทางไปมหาวิทยาลัย

โดยสาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่

ม.กรุงเทพธนบุรี-เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา-2567-ป.โท-ออนไลน์
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)
 • คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)

สมัครเรียนป.โท ออนไลน์ คลิก (https://bkkthon-admission.com/graduate/online-course/online-master/)

ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดก็ตามที่นักศึกษาเลือก เมื่อสมัครเรียนป.ตรีและสมัครเรียนป.โทที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะได้รับการสนับสนุนและแนะนำจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และมีอาจารย์แนะแนวคอยดูแลให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อให้การศึกษาของนักศึกษาเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเติบโตสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างแท้จริง

วิธีสมัครเรียนป.ตรี และป.โท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1. ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. โดยทำการนัดหมายที่หมายเลข 092-545-4654(ดร.หวาน) ก่อนเข้ามาเพื่อแนะนำการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

2. สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ ได้ที่นี่ https://bkkthon-admission.com/register/ จากนั้นแอด LINE Official: @bkkthon() เพื่อทำการส่งเอกสารการสมัครผ่านออนไลน์