ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรีมอบ iPad นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2566

บทความ

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบ iPad สนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 สุดปลื้มใจ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบ iPad สนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 สุดปลื้มใจ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

            ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบ iPad เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาด้วย โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ในโอกาสดังกล่าวด้วย

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบ iPad สนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 สุดปลื้มใจ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

            นอกจากนี้  ผศ.ดร.ณัฐวรรณ  สาสิงห์  ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง  ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.ธนวรรณ  กุมมาลือ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  ศ.นพ.ทศศาสตร์  หาญรุ่งโรจน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ผศ.พิเศษ นาวาโท นพ.ประพนธ์  จารุยาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพแพทยศาสตรศึกษา  พล.ต.ต.นพ.พงศ์ธร  สุโฆสิต  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พล.ต.ต.ดร.ทีป  ราญสระน้อย  พญ.อัมพร  กรอบทอง  พร้อมคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์  ได้ร่วมกล่าวต้อนรับ  และให้โอวาทพร้อมแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  การจัดการเรียนการสอน  กิจการนักศึกษา  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วย

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบ iPad สนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 สุดปลื้มใจ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

            ในการนี้  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่  คณะแพทยศาสตร์ในการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม BTU Hall  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา