ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล สร้างเครือข่าย นำมกธ. ร่วม KFC พัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน

บทความ

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล สร้างเครือข่าย นำมกธ. ร่วม KFC พัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ภาคเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการอบรมวิชาชีพในประเทศไทย และบริษัทเรสเทอรองตส์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่เป็นผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมบริการอาหารระดับโลก ได้ร่วมมือกันในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการวิชาชีพสู่อาเซียน

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการในทุกศาสตร์สาขาวิชาชีพแก่ทุกภาคส่วนของสังคม ภายใต้นโยบายนี้ นักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยศึกษาความรู้ทางวิชาการวิชาชีพในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล สร้างเครือข่าย นำมกธ. ร่วม KFC พัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในภาครัฐและเอกชน เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และบริษัทเรสเทอรองตส์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ศ.ดร.บังอร เบ็นจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองฝ่าย

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้เป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทเรสเทอรองตส์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล สร้างเครือข่าย นำมกธ. ร่วม KFC พัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน

การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร และสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของบริษัทเรสเทอรองตส์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งการศึกษาในระดับนี้จะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายยังมุ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร และสาขาที่เกี่ยวข้องของบุคลากรของบริษัทเรสเทอรองตส์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และชดเชยการขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปขยายผลต่อยอดในการพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล สร้างเครือข่าย นำมกธ. ร่วม KFC พัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน

ในพิธีลงนามที่เกิดขึ้นที่อาคาร Sport Complex ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 มีผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารของบริษัทเรสเทอรองตส์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และสื่อมวลชนเป็นพยานอย่างคับคั่ง

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล สร้างเครือข่าย นำมกธ. ร่วม KFC พัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน

การสร้างเครือข่ายและการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และบริษัทเรสเทอรองตส์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการวิชาชีพและทักษะให้แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการทำงานในอาเซียนและสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับไปสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมในอนาคต

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1992