ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ร่วมถวายเทียนพรรษา ปี 2566 มกธ.

บทความ

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มกธ. และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

ศาสตราจารย์ ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และอาจารย์ ดร. ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาไทยและต่างชาติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมถึงสถาบันการศึกษาในเครือ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทยที่มีความสำคัญอันยิ่งใหญ่

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มกธ. และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

ในพิธีที่จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และผู้ร่วมงานได้ร่วมกันสมทบเงินบริจาคในจำนวน 254,666.25 บาท สำหรับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพุทธศาสนา ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการดูแลและพัฒนาวัดโกมุทพุทธรังสีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มกธ. และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในวงการภายในและชุมชน ผ่านทางคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้กำหนดให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีบทบาทในการเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม ในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้วัฒนธรรมไทยสืบทอดต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2015