ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

บทความ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มี รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม  ประธานกรรมการและกรรมการ  ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้เยี่ยมชมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันของทุกคณะผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 มีการพัฒนา และมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี

 

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2037