ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

ม.กรุงเทพธนบุรี MOU กับ OR เสริมสร้างอาชีพนักศึกษาใน Café Amazon

บทความ

ม.กรุงเทพธนบุรี MOU กับ OR เสริมสร้างอาชีพนักศึกษาใน Café Amazon

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ม.กรุงเทพธนบุรี) ได้เข้าสู่ความร่วมมือกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือที่เรียกว่า “โออาร์” (OR) เพื่อเสริมสร้างอาชีพและประสบการณ์ในการทำงานของนักศึกษาในสถานการณ์จริง โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างสองฝ่าย พยายามสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษาและการทำงานอย่างมืออาชีพในธุรกิจร้านอเมซอน (Café Amazon) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ที่มีกิจกรรมในธุรกิจร้านกาแฟชื่อดังทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

ม.กรุงเทพธนบุรี MOU กับ OR เสริมสร้างอาชีพนักศึกษาใน Café Amazon

การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและบริษัท OR เป็นการจับมือกันเพื่อประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้โอกาสในการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาในกิจการต่างๆ ของ OR และการเรียนรู้หน้าที่ของที่ปรึกษาภาคสนามฝึกหัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียังให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินของคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องดังกล่าวได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการ Café Amazon For Chance เพื่อปฏิบัติงานเป็นบาริสต้า

ม.กรุงเทพธนบุรี MOU กับ OR เสริมสร้างอาชีพนักศึกษาใน Café Amazon

ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและOR ไม่เพียงสนับสนุนนักศึกษาในด้านการทำงาน แต่ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมและชุมชนอีกด้วย โดยผลักดันให้เกิดการสนับสนุนในการพัฒนาตามพันธกิจร่วมกันในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ม.กรุงเทพธนบุรี MOU กับ OR เสริมสร้างอาชีพนักศึกษาใน Café Amazon

การลงนาม MOU นี้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีกลยุทธ์แบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอีกด้วย โดยผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1945