ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 | กิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์

บทความ

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ที่อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้มีเกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครู และให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการแสดงความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางปัญญาและความรู้เชิงวิชาชีพ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ เพียรพยายาม และอดทน เพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล กล่าวว่า “พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้นได้แสดงถึงความรักและความเคารพต่อครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ และในนามของคณาจารย์ เรารู้สึกยินดีที่เห็นลูกศิษย์มีความเคารพ เชื่อมั่นศรัทธา และร่วมพิธีไหว้ครูสมัครเป็นลูกศิษย์อย่างสมบูรณ์”

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี

ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบธงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและธงประจำคณะให้กับผู้แทนนักศึกษาคณะต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สโมสรกิจการนักศึกษาประจำปี 2565 ซึ่งได้ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปิน ดารา นักแสดง และนักกีฬาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี

นอกจากนี้ คณาจารย์ของคณะต่าง ๆ ยังได้จัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความรักและความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วย

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี

พิธีไหว้ครูเป็นเวลาที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านมีความสุขและเป็นเวลาที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ แสดงความรักอย่างจริงใจ โดยให้ความรู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ศิษย์ประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาไปเป็นนักธุรกิจ ศิลปิน ดารา และหลากหลายอาชีพ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี

กิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งช่วยสร้างความรักและความสมาคมร่วมกันในการเรียนการสอน และส่งเสริมการทำงานทีมอย่างมีความสามัคคีในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลายและคุณค่าทางการศึกษา ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้เรียนและผู้สืบทอดมรดกทางความรู้อย่างมีคุณธรรมและวิชาชีพ ภายใต้คำอธิบายของมหาวิทยาลัยฯ คือ วิริยะ อุตสาหะ มานะ เพียรพยายาม และอดทน

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2000