ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมมือกับเขตทวีวัฒนา ปลูกต้นไม้ 919 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น

บทความ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมมือกับเขตทวีวัฒนา ปลูกต้นไม้ 919 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์แวดล้อมธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยและใกล้เคียง โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีความร่มรื่นสวยงามแก่สังคมโดยรวม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมมือกับเขตทวีวัฒนา ปลูกต้นไม้ 919 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น

โดยศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้ส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวางแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์แวดล้อมเชิงธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยฯ และใกล้เคียง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความร่มรื่นสวยงามแก่สังคมโดยรวม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมมือกับเขตทวีวัฒนา ปลูกต้นไม้ 919 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น

โครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมนี้ โดยมีผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสำนักวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ของเขตทวีวัฒนาร่วมกันปลูกต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นพะยอม ตะเคียน พยุง ยางนา มะฮอกกานี ไทรใบสัก ยางอินเดีย เป็นต้น ภายในมหาวิทยาลัยมีจำนวนทั้งหมด 919 ต้น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมมือกับเขตทวีวัฒนา ปลูกต้นไม้ 919 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น

กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ไม้ป่าและระบบนิเวศน์เมืองให้เป็นกลไกช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ ช่วยให้เกิดร่มเงาเสริมสุขภาพชีวิต และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนในอนาคตด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมมือกับเขตทวีวัฒนา ปลูกต้นไม้ 919 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น

ในปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นหัวข้อที่สำคัญในสังคม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแสวงหาวิธีการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความเขียวเข็มขัดในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียง กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 919 ต้น ที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจแก่สังคมโดยรวมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ว่างเปล่าในมหาวิทยาลัยฯ ทำให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ทำให้มีความร่มรื่นสวยงามและมีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้ยังมีประโยชน์ในการลดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ และเสริมสุขภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในอนาคตได้

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1993