อัปเดตค่าเทอม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2567

อัปเดตค่าเทอม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2567

บทความ

หลังจากทางสำนักงานรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 แล้ว คำถามที่ตามมาคือ แต่ละหลักสูตรค่าเทอมเท่าไหร่ หรือค่าเทอมแต่ละคณะเท่าไหร่ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

ทางสำนักงานรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้รวบรวมข้อมูลค่าเทอม ในปีการศึกษา 2567 ของแต่ละหลักสูตร และคณะยอดฮิตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสมัครเรียนให้แก่น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี และปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยทั้งนี้ ค่าเทอมต่อเทอมหรือค่าเทอมต่อภาคเรียนในบางกรณีอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนหน่วยกิต หรือวิชาที่เรียนแตกต่างกันไป สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: ได้

ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี

 1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 197,785 บาท หรือประมาณ 28,000 บาทต่อเทอม
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 147,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 221,995 บาท หรือประมาณ 33,000 บาทต่อเทอม
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 3. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 197,785 บาท หรือประมาณ 28,000 บาทต่อเทอม
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 147,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 4. คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 197,785 บาท หรือประมาณ 28,000 บาทต่อเทอม
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 147,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 5. คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 224,200 บาท หรือประมาณ 32,000 บาทต่อเทอม
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 147,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 6. คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 240,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 7. คณะนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 245,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม 
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 280,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 210,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม 
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 280,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 210,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม 
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 280,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 210,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม 
 11. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 280,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม 
 12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 280,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม 
 13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 280,000 บาท หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม 
 14. คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 240,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 15. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 240,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
  • สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 16. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6/ ปวช./ กศน. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 240,000 บาท หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเทอม 
 17. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 504,000 บาท หรือประมาณ 63,000 บาทต่อเทอม 
 18. คณะพยาบาลศาสตร์
  • สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 860,000 บาท หรือประมาณ 90,000 บาทต่อเทอม

ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโท

 1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท 
 2. คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
 3. คณะศึกษาศาตร์ สาขาบริหารการศึกษา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท 

สมัครเรียนได้ที่: https://bkkthon-admission.com/

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาทางไกล สามารถปรึกษาสำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ที่ LINE Official: @bkkthon()