ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

มกธ. เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้

บทความ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการบริหารองค์กรทางด้านการเงินและการบริหารหนี้

ในการแถลงข่าวเปิดหลักสูตรดังกล่าว ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผศ.ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช นายกสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ร่วมเป็นผู้ประกาศเปิดหลักสูตร ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศที่เน้นการนวัตกรรมในการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัย ประสบการณ์การทำงาน และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพด้านดังกล่าว และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงกว้างไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ

หลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” นี้เหมาะสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทันสมัย ประสบการณ์ และทักษะในการนวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์กรในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ

นอกจากนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และผศ.ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการฝึกประสบการณ์ทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมั่นคง

ในการเปิดหลักสูตรนี้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “การเงินและหนี้ จากวิกฤติสู่โอกาสและนวัตกรรม” โดยมีผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินและการบริหารหนี้ เช่น ดร.นพคุณ ทอดสนิท และดร.สุรเดช จองวรรณศิริ เป็นวิทยากรในเสวนา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังเสวนาและเป็นผู้เขียนบทความข่าว

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ

ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นักศึกษา และสื่อมวลชนได้ร่วมฟังเสวนาและเป็นผู้รับรองข้อมูลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร Sport Complex ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1978