คณะบริหารธุรกิจ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? เรียนจบไปทำงานอะไร?

คณะบริหารธุรกิจ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? เรียนจบไปทำงานอะไร?

บทความ

คณะบริหารธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีหลายสาขาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางธุรกิจให้กับนักศึกษา เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดงานและการประกอบอาชีพในอนาคต นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาหลักๆ ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอนำเสนอสาขาที่เป็นที่นิยมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

คณะบริหารธุรกิจ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

1. สาขาการจัดการ (Management): นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารและการนำทีมงาน หลักการวางแผน การตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคนิคการจัดการองค์กร เป็นสาขาที่เน้นพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

2. สาขาการตลาด (Marketing): นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในตลาด การวิจัยผู้บริโภค การสร้างและการส่งเสริมแบรนด์ และเทคนิคการตลาดออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management): นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าและส่งออก การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และเทคนิคในการจัดการธุรกิจในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

4. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management): นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการซื้อขาย การบริหารจัดการการจัดส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้า และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงสินค้า

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจมีโอกาสทำงานในหลากหลายตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน หรือผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นผู้ประกอบการส่วนตัวได้เช่นกัน ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วงการธุรกิจและการจัดการในสายงานต่าง ๆ อย่างมีความมั่นใจและสมบูรณ์ หากเรียนจบคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษามีโอกาสทำงานต่อในอาชีพต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจ เรียนจบไปทำงานอะไร?

  1. นักธุรกิจและเจ้าของธุรกิจส่วนตัว

นักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขานี้จะมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ตั้งแต่หลักการวางแผนไปจนถึงการนำธุรกิจสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ยังเรียนรู้เรื่องการทำธุรกรรม การจัดการทรัพยากรบุคคล และเทคนิคการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์และเติมเต็มมูลค่าธุรกิจ

  1. นักการตลาด

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาการตลาดจะมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด การสร้างแบรนด์ การตลาดออนไลน์ และการสร้างความสัมพันธ์ในการทำธุรกิจ

  1. ผู้บริหารและผู้จัดการ ในองค์กรต่างๆ 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ มีโอกาสทำงานเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการในองค์กรต่างๆ ซึ่งหน้าที่จะแตกต่างกันไปตามสาขาที่พวกเขาศึกษา เช่น ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ และอื่น ๆ

เป็นที่ทราบว่าคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการในองค์กร นักศึกษาที่จบการศึกษาในคณะนี้จะมีโอกาสทำงานในตำแหน่งงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่พวกเขาเรียน และมีความเต็มใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในสายงานที่ถูกเรียกว่า “ธุรกิจ” ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการเปิดหลักสูตรเรียนทางไกล หรือหลักสูตรปริญญาออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องทำงานไปด้วย 

อ่านข้อมูล ปริญญาตรีออนไลน์ 

อ่านข้อมูล ปริญญาโทออนไลน์ 

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพธนบุรี สามารถสมัครเรียนได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)