กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU - เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU – เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

บทความ

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามในความร่วมมือทางวิชาการที่มีความสำคัญในการเปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ที่ชั้น 1 อาคาร CC ASEAN มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม คุ้มครอง และเสริมสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในภาคประชาชนด้วย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU - เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นศูนย์ที่จะให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งในภาคประชาชน โดยให้คำปรึกษาและสนับสนุนในการแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมาย และการระงับข้อพิพาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและเสรีภาพสูงสุด

ในพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายเรืองศักดิ์ สุวารี และ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ยอมรับความรับผิดชอบที่สำคัญในการส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยการจัดอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน และการอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจในเรื่องการไกล่เกลี่ย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและสนับสนุนกลุ่มประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างมีความรู้และความเข้าใจ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU - เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

นอกจากนี้ ในโอกาสนี้ นายเรืองศักดิ์ สุวารี รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล ได้ให้เกียรติร่วมเสวนา หัวข้อ “เราเคลียกันได้” โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณาจารย์ ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ ชั้น 4 อาคาร Sport Complex มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU - เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนี้จะเป็นแหล่งที่ความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมายและการแก้ไขข้อพิพาทในสังคมนั้นรวบรวมอยู่ ซึ่งจะมีผลในการสร้างสังคมที่เป็นอย่างมากที่มีความยุติธรรมและเสรีภาพสูงสุด. มาพัฒนาสังคมที่เราอาศัยอยู่ให้ดีขึ้น โดยการเคลียร์ข้อพิพาทและแก้ไขความขัดแย้งทางกฎหมายอย่างเป็นอย่างดี

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1815