อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564” (CEO THAILAND AWARDS 2021)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564”

บทความ

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564” จาก CEO THAILAND AWARDS 2021 ครั้งที่ 10 ในสาขาผู้บริหารแห่งปี ซึ่งเป็นเกียรติคุณที่ยกย่องชมเชยแก่บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่นำองค์กรสู่ความสำเร็จ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นับเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ชัดเจนในการบริหารจัดการที่ดี มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะการกีฬาร่วมกับการศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564” (CEO THAILAND AWARDS 2021)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา และกำลังเตรียมเปิดคณะแพทยศาสตร์ในอนาคตใกล้ ๆ นี้

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีสถาบันการศึกษาในเครือ 3 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564” (CEO THAILAND AWARDS 2021)

อธิการบดีมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะการกีฬา โดยพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถด้านทักษะเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทำให้มหาวิทยาลัยได้คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ถึง 3 ปีซ้อน

ในงานรับรางวัลที่จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติและเกียรติคุณจากสังคมในการพัฒนาการศึกษาและกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นอันนำเสนอถึงคุณค่าและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1676