คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ม.กรุงเทพธนบุรีมีสาขาอะไรบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? จบไปเป็นอะไร?

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ม.กรุงเทพธนบุรีมีสาขาอะไรบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? จบไปเป็นอะไร?

บทความ

การศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทางวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าในคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีสาขาวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาต้องเลือกเรียนเพื่อให้เรียนลึกจนเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ม.กรุงเทพธนบุรี มีสาขาดังนี้ สาขาโยธา เครื่องกล และไฟฟ้า โดยแต่ละสาขาจะเรียนวิชาและมุ่งเน้นความรู้ที่แตกต่างกันไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ม.กรุงเทพธนบุรีมีสาขาอะไรบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? จบไปเป็นอะไร?

สาขานี้เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการโครงการทางโยธา เช่น การวางแผนทางหลวง การออกแบบสะพาน และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานในสาขานี้ เช่น การใช้โปรแกรมคำนวณทางวิศวกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ตัวอย่างวิชาที่สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธาเรียน เช่น วัสดุวิศวกรรม กำลังวัสดุ ธรณีวิทยาวิศวกรรม วิศวกรรมการทาง ปฐพีกลศาสตร์ ชลศาสตร์ วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเทคโนโลยี การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานวิศวกรรมโยธา

2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ม.กรุงเทพธนบุรีมีสาขาอะไรบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? จบไปเป็นอะไร?

นักศึกษาในสาขานี้จะศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตเครื่องกล ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานพาหนะ อุตสาหกรรมการผลิต และระบบโรงงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้เรื่องการจัดการและความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องกล

ตัวอย่างวิชาที่สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกลเรียน เช่น วัสดุวิศวกรรม อุณหพลศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจิทัล ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกร กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของวัสดุ คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล กลศาสตร์เครื่องจักรกล การออกแบบเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนเชิงกล

3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ม.กรุงเทพธนบุรีมีสาขาอะไรบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? จบไปเป็นอะไร?

สาขานี้เน้นการศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งในทางประยุกต์และวิจัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมและดูแลระบบ รวมถึงการรักษาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ทั้งในสถานประกอบการและที่บ้าน

ตัวอย่างวิชาที่สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าเรียน เช่น วัสดุวิศวกรรม วงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกร อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์

ดูข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรศาสตร์ คลิก https://bkkthon-admission.com/faculty/engineering/

เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จบไปทำงานอะไร?

เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา เครื่องกล และไฟฟ้า ที่ม.กรุงเทพธนบุรี พวกเขาจะมีโอกาสทำงานในหลายสาขาอาชีพ เช่น

  1. วิศวกรรมศาสตร์ โยธา
    วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ตรวจสอบอาคาร ดูแลและวางแผนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น สะพาน ทางด่วน และอื่น ๆ
  2. วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
    วิศวกรเครื่องกลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง วิศวกรเครื่องกลระบบปรับอากาศ เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
  3. วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
    วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เกี่ยวกับการผลิต และรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงงาน และโครงการพลังงานทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา เครื่องกล และไฟฟ้า ที่ม.กรุงเทพธนบุรี เตรียมนักศึกษาไว้ให้พร้อมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้พวกเขาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานที่ต้องการความชำนาญและความรู้ทางวิศวกรรมในปัจจุบัน การศึกษาที่นี่ไม่เพียงเพื่อสร้างนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางทักษะและประสบการณ์จริงในวงการวิศวกรรม

ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ควรทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของแต่ละสาขา เพื่อให้สามารถเลือกทางอาชีพที่เหมาะสมและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่วงการงานในอาชีพที่ท้าทายและมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องในวงการวิศวกรรมศาสตร์

ปรึกษาการเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ที่ LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)
สมัครเรียนได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/