ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

มกธ.-ม.กีฬากว่างโจวร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน สาขาพลศึกษา ปี 2565

บทความ

มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว (Guangzhou Sport University) ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเอกในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาเดียวกัน

รายงานว่า พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากทั้งสองประเทศที่เข้าศึกษาในปริญญาตรีและเอกของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาไทยและจีนจำนวนมากมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีออนไลน์ที่จัดขึ้น

มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565

ในพิธีนี้ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และรศ.ดร.นภพร ทัศนัยนา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้เข้าร่วมแนะนำคณะ หลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษาทั้งจากไทยและจีน เนื่องจากมีที่ปรึกษาอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการพูดคำต้อนรับ

มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศได้มีโอกาสในการเข้าใจถึงความพร้อมของหลักสูตร โครงสร้างของการเรียนการสอน และวิธีการจัดการเรียนรู้ในสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจากทั้งสองประเทศ นักศึกษาจีนกล่าวถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกำหนด และขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2565 และได้ถูกส่งถ่ายสดทางช่อง BTU Channel เพื่อให้ความสะดวกแก่ทุกท่านที่สนใจได้รับชมการปฐมนิเทศของนักศึกษาในปีนี้

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1891