หลักสูตรบริหารการศึกษา ป.โท ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนอะไร จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรบริหารการศึกษา ป.โท ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนอะไร จบไปทำงานอะไร?

บทความ

การศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านการศึกษาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการพัฒนาด้านการศึกษาและมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำทางการศึกษาในอนาคต หลักสูตร บริหารการศึกษา ป.โท นี้เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่ต้องการมีบทบาทสำคัญในการบริหารและพัฒนาระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้บริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาต่างๆ ดังนี้

ตัวอย่างวิชา สาขาบริหารการศึกษา

ตัวอย่างวิชา สาขาบริหารการศึกษา - หลักสูตรบริหารการศึกษา ป.โท ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนอะไร จบไปทำงานอะไร?
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
 • ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา
 • นโยบายและการวางแผนพัฒนาทางการศึกษา
 • การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
 • กฏหมายการศึกษา
 • ภาวะผู้นำทางการบริหารและความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
 • ความเป็นผู้นำทางวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้
 • สัมมนาการบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
 • วิทยานิพนธ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • หัวหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ศึกษาธิการจังหวัด
 • รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 • นักวิจัยด้านการศึกษา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 • นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา
 • นักพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 • นักจัดการเรียนรู้
 • วิทยากรด้านการศึกษา
 • ผู้บริหารในสถานประกอบการที่ใช้หลักการบริหารการศึกษา เช่น สถานศึกษาเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เป็นต้น

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นครูและนักพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาต่างๆ ดังนี้

ตัวอย่างวิชา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ตัวอย่างวิชา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - หลักสูตรบริหารการศึกษา ป.โท ม.กรุงเทพธนบุรี เรียนอะไร จบไปทำงานอะไร?
 • ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรและการสอน
 • จิตวิทยาการศึกษา
 • การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 • การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
 • ศาสตร์การสอน ภาษาและวัฒนธรรมความเป็นครู
 • การวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 • การบริหารหลักสูตรและการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • การปฏิบัติการหลักสูตรและการสอนและการจัดการในชั้นเรียน
 • คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 • การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
 • การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • ครูประจำวิชา
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 • ศึกษานิเทศก์
 • คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 • นักวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านหลักสูตรและการสอน
 • นักวิชาการอิสระด้านหลักสูตรและการสอน
 • นักพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 • นักจัดการเรียนรู้
 • วิทยากรด้านหลักสูตรและการสอน
 • ผู้บริหารในสถานประกอบการที่ใช้หลักการบริหารการศึกษา เช่น สถานศึกษาเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เป็นต้น

ข้อดีของการเรียนหลักสูตร บริหารการศึกษา ป.โท ที่ม.กรุงเทพธนบุรี

หลักสูตร บริหารการศึกษา ป.โท ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายประการ ดังนี้

 1. ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู
 2. มีคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรและการสอน
 3. หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 4. มีกิจกรรมและโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
 5. มีระบบสนับสนุนนักศึกษาที่เข้มแข็ง

ปรึกษาการเรียนต่อปริญญาโทได้ที่ LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)
สมัครเรียนได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/