MOU การพัฒนาและเพิ่มทักษะการกีฬา ระหว่าง อบจ.นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

MOU การพัฒนาและเพิ่มทักษะการกีฬา ระหว่าง อบจ.นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทความ

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาและเพิ่มทักษะทางการกีฬาระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเวียนนา รีสอร์ทความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเน้นการพัฒนาทักษะทางกีฬาในนครราชสีมา โดยการจัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาทุกประการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางกีฬาและส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเน้นการพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถในระดับท้องถิ่นและชาติ

MOU การพัฒนาและเพิ่มทักษะการกีฬา ระหว่าง อบจ.นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยทำ MOU นี้เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ทางกีฬาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางการกีฬาที่มีคุณค่าและเพิ่มทักษะทางด้านนี้ในระหว่างการศึกษา

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-830