คณะรัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบมาทำอาชีพอะไร?

คณะรัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบมาทำอาชีพอะไร?

บทความ

การศึกษาในคณะรัฐศาสตร์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและปรากฏการณ์ทางการบริหารรัฐ การเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มันเป็นการศึกษาที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับหลายสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน นี่คือบทความที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์เป็นอย่างดี รวมถึงโอกาสอาชีพที่คุณสามารถได้หลังจบการศึกษาในคณะนี้

คณะรัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร?

คณะรัฐศาสตร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับหลากหลายด้านของการบริหารรัฐ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นี่คือบางหัวข้อสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้

คณะรัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบมาทำอาชีพอะไร?

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

การเรียนในสาขารัฐประศาสนศาสตร์จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในหน่วยงานรัฐและองค์การต่าง ๆ โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับระบบราชการ หน่วยงานราชการ การบริหารบุคคล การคลัง งบประมาณ และการวางแผนโครงการ นี่คือพื้นฐานสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับงานราชการ

สาขาการเมืองการปกครอง

สาขาการเมืองการปกครองเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม นักศึกษาจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และปัญหาทางการเมืองที่สำคัญ ๆ นอกจากนี้ยังเรียนรู้เรื่องธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม

โอกาสอาชีพหลังจบการศึกษา

การศึกษาในคณะรัฐศาสตร์เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เข้าสู่โลกอาชีพที่หลากหลาย โดยมีโอกาสการงานที่หลากหลายตามสาขาวิชาที่เลือกเรียนมา นี่คือโอกาสอาชีพที่น่าสนใจที่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สามารถพบเจอได้

คณะรัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบมาทำอาชีพอะไร?

  1. งานราชการ
    นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สามารถทำงานในหลายตำแหน่งราชการ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการปกครอง โดยเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางรัฐการเมืองในประเทศ
  2. งานรัฐวิสาหกิจ
    รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สามารถทำงานในตำแหน่งงานที่คล้ายกับงานราชการ และบริษัทเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ HR หรือนักวิเคราะห์โครงการ โดยสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาทางรัฐการเมืองและการบริหารทรัพยากร
  3. งานบริษัทเอกชน
    นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถทำงานในบริษัทเอกชนได้ โดยตำแหน่งงานที่เปิดรับอาจเป็นเจ้าหน้าที่ HR นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน หรือตำแหน่งบริหารองค์การระดับสูง เป็นต้น

ดังนั้นการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์เปิดโอกาสให้คุณสามารถเลือกทำงานในหลายสาขาและตำแหน่งต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความสนใจและความรู้ความสามารถของน้องๆ โดยน้องๆ สามารถมองหางานในราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่ตรงกับความคิดและความสามารถของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบและหลากหลาย

หากน้องๆ คนไหนสนใจข้อมูลตัวอย่างวิชาเรียนในคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรเรียนทางไกล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bkkthon-admission.com/graduate/online-course/online-bachelor/

ปรึกษาการเรียนต่อปริญญาตรีได้ที่ LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa)

สมัครเรียนได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/