ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

บทความ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 กันยายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2,446 คน พร้อมกันนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า บัณฑิตทุกคนจะต้องออกไปประกอบสัมมาชีพตามความรู้ที่ได้ศึกษามา ขอให้บัณฑิตทั้งหลายจงใช้สติปัญญาศักยภาพตามความสามารถ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและดำเนินไปอย่างราบรื่น นั่นจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำ โดยใช้ความรู้ไปในทางสร้างสรรค์ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนมีความสุจริตเที่ยงธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ ดังนั้น บัณฑิตต้องมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของทุคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ซึ่งคนจำนวนมากย่อมมีความคิด ความต้องการที่แตกต่างกันไป บัณฑิตจะต้องรู้จักอดทน อดกลั้น ใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์ และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยเชื่อว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง แต่ควรทำให้เกิดความชัดแจ้งในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ในงานนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ในโอกาสนี้ มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสาธารณะ สมควรได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 4 ราย โดยสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีมติเอกฉันท์ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แด่พระวชิรญาณวิศิษฏ์ (สุริยันต์ โฆสปญโญ) พร้อมทั้งมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และนายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

งานนี้ยังมีเหล่าดารา ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และสื่อมวลชนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ ลลิฉัตร์ วราวิโรจน์พล (บิว) รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และกิตติยา จิตรภักดี (ใบหม่อน) คณะนิเทศศาสตร์

ดาราและศิลปินที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ได้แก่ จันทร์เพ็ญ คงประกอบ (ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์) วันเพ็ญ เดชเดชา สมพงษ์ คำแก้ว (ครูบอย) กิตติคุณ คำเพราะ (โฟกัส AF12) และสันติภาพ ทองระย้า (ไม้เอก) คณะบริหารธุรกิจได้แก่ นันธิกา รันศรี คณะนิเทศศาสตร์ได้แก่ นกิรษา หอมเสียง (แอปเปิ้ล)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ส่วนนักกีฬาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ เสริมสิน วงศ์ญาพรหม คณะบริหารธุรกิจ และปริญญาวัฒน์ ทองน่วม คณะรัฐศาสตร์ (แบดมินตัน) ระดับปริญญาโท ได้แก่ จริยา วิชัยดิษฐ ศิวาภรณ์ เสือไพร (กรีฑา) ร.ต.ภาณิภัค วงศ์พัฒนากิจ และ รามณรงค์ เสวกวิหารี (เทควันโด) คณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ อภิวัฑฒก์ เสาวิชิต (ว่ายน้ำ) เกวลิน ทรงกลิ่น (คาราเต้โด) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปริญญา เฉื่อยมะเริง (กรีฑา) ศิวกร แม้นจิตต์ (ฟุตบอล) ภูตะวัน โสภา (เซปักตะกร้อ) นภดล น้อยกอ พลภูมิ โควาพิทักษ์เทศ ยุทธนา เจริญผล และพัณณิน โควาพิทักษ์เทศ (เทนนิส) คณะรัฐศาสตร์

การรับปริญญาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ นี้เป็นการยืนยันความสำเร็จและความมุ่งสู่ที่สูงในชีวิตอีกขั้นสำคัญ และมีความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะของนักศึกษาในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีความหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในอนาคต

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2032