ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ให้เกียรติร่วมพิธี MOU มกธ.จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชน

บทความ

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ให้เกียรติร่วมพิธี MOU มกธ.จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาความรู้และอาชีพอย่างยิ่งยืน

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้ประกาศนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้และอาชีพในทุกศาสตร์สาขาวิชาชีพแก่ทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาครัฐเพื่อสร้างคุณค่าและความก้าวหน้าทางวิชาการให้กับสังคมไทย

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ให้เกียรติร่วมพิธี MOU มกธ.จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาความรู้และอาชีพอย่างยิ่งยืน

นายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และดร.กนกอร โฉมเฉลา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยาน แสดงความยินดีกับทั้งสองหน่วยงานในโอกาสนี้

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ให้เกียรติร่วมพิธี MOU มกธ.จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาความรู้และอาชีพอย่างยิ่งยืน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในสมุทรสาคร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพหรือต่อยอดทางธุรกิจได้ การเครือข่ายวิชาการนี้จะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ที่ทันสมัยและการวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ โดยให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมอาชีพร่วมกัน เพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านวิชาการ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ความร่วมมือทางวิชาการยังจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการเชิงการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืนในอนาคต

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ให้เกียรติร่วมพิธี MOU มกธ.จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาความรู้และอาชีพอย่างยิ่งยืน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความพร้อมทั้งสิ่งสนับสนุนการศึกษา และบุคลากรคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพทุกด้านให้กับประชาชนในชุมชน และสังคม เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อยอดในการพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ให้เกียรติร่วมพิธี MOU มกธ.จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาความรู้และอาชีพอย่างยิ่งยืน

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนร่วมร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ณ อาคาร Sport Complex ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการนี้เป็นข่าวสารที่สำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมในสมุทรสาคร ร่วมกับการพัฒนาความรู้และอาชีพอย่างยิ่งยืนในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระยะยาว น่าติดตามและสนใจอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่จะมาขึ้นถึงความสำเร็จของการร่วมมือทางวิชาการนี้ในอนาคต

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2036