ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการอนุมัติติดต่อเซ็นสัญญากู้ยืมเงินปีการศึกษา 2566

บทความ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการอนุมัติติดต่อเซ็นสัญญากู้ยืมเงินปีการศึกษา 2566

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการอนุมัติในรอบที่ 1 ให้ส่งเอกสารเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืมได้ที่สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการอนุมัติได้ดังนี้

นักศึกษาที่ไม่ได้รายชื่อผ่านการอนุมัติในรอบนี้ สามารถติดตามผลการอนุมัติในรอบถัดไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขั้นตอนการเซ็นสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

กรณีที่ 1: นักศึกษามาติดต่อเซ็นสัญญาที่สำนักกองทุน

1.1 นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนเพื่อเซ็นสัญญากู้ยืมเงินโดยแจ้งลำดับตามรายชื่อที่ผ่านการอนุมัติ

1.2 นักศึกษาที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องนำผู้แทนโดยชอบธรรมตามรายชื่อในประกาศผู้ผ่านการอนุมัติมาด้วยในการเซ็นสัญญา

กรณีที่ 2: นักศึกษาปริ้นสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเอง

2.1 นักศึกษาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กยศ.Connect” และเข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน(ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตามบัตรประชาชนตัวแรก ตามด้วยวันเดือนปีเกิด 8 หลัก)

2.2 เลือกเมนู “ยื่นกู้” และดาวน์โหลดเอกสารสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

2.3 เลือกเมนู “เบิกเงินกู้ยืม” และดาวน์โหลดเอกสารสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมทั้ง 2 รายการ

วิธีลงนามและเอกสารประกอบการส่งสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

  1. สัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 2 ชุด
  • กรณีนักศึกษาที่อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์: นักศึกษาลงนามในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเพียงคนเดียว และต้องมีพยานลงนามด้วย 1 คน 1 ช่อง
  • กรณีนักศึกษาที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์: ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามตามชื่อที่ปรากฏในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเงิน และต้องมีพยานลงนามด้วย 1 คน 1 ช่อง
  1. เอกสารประกอบ
  • กรณีนักศึกษาที่อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์: สำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น (ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เหมือนกับการลงชื่อในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม)
  • กรณีมีผู้แทนโดยชอบธรรมลงนาม: สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม 2 แผ่น (ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เหมือนกับการลงชื่อในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม)

การจัดส่งเอกสาร

นักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อเซ็นสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมที่สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ที่อยู่ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืม) 16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2017