กยศ.คืออะไร คุณสมบัติและเอกสารการกู้กยศ.มีอะไรบ้าง

กยศ.คืออะไร คุณสมบัติและเอกสารการกู้กยศ.มีอะไรบ้าง

บทความ

กยศ. คืออะไร?

กยศ. หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่มุ่งสร้างโอกาสในการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงค่าครองชีพให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการและมีความจำเป็นต่อการได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เป็นเงินกู้ที่ไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่างระยะเวลาการศึกษา แต่จะต้องชำระเงินคืนหลังจากการศึกษาสำเร็จเสร็จสิ้นลง นี่เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีทรัพย์สินที่จำกัดและต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้แก่ครอบครัว หรือผู้ที่ต้องการจัดการเงินเพื่อการศึกษาด้วยตนเองได้

กู้กยศ.ได้วงเงินเท่าไหร่?

 1. กู้เป็นค่าเล่าเรียน: จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่เกินวงเงินกู้ที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย
 2. กู้เป็นค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ: 3,000 บาท/เดือน

เช็คคุณสมบัติพื้นฐานการกู้กยศ.

เช็คคุณสมบัติพื้นฐานการกู้กยศ.

 • รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 • มีสัญชาติไทย
 • ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ
 • ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวล
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน กยศ.
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยกู้เรียนกับกองทุน กยศ./กรอ. ในระดับปริญญาตรี ครบ 4 ปีแล้ว

เมื่อผ่านคุณสมบัติพื้นฐานแล้ว ผู้ที่ต้องการกู้กยศ.ต้องเช็คคุณสมบัติเพิ่มเติมตามลักษณะของผู้สมัครดังต่อไปนี้

ลักษณะที่ 1: ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติผู้กู้กยศ. ลักษณะที่ 1: ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 • ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ขณะที่ขอกู้ยืมเงิน
 • ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

ลักษณะที่ 2: ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

คุณสมบัติผู้กู้กยศ. ลักษณะที่ 2: ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

 • ไม่จำกัดรายได้ ยกเว้นหากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 • ศึกษาในสาขาวิชาการที่เป็นที่ต้องการหลักในระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ขณะที่ขอกู้ยืมเงิน
 • ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

เมื่อครบคุณสมบัติดังข้างต้นแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นกู้กยศ.

เอกสารสำหรับผู้ขอกู้กยศ.

เอกสารสำหรับผู้ขอกู้กยศ.

 1. สำเนาบัตรประชาชน หน้า-หลัง 3 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 3. สำเนาใบวุฒิ 3 ชุด
 4. หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 3 ชุด
 5. รูปถ่ายหน้าตรง 3 รูป
 6. สำเนาบัตรประชาชน หน้า-หลัง 3 ชุด ของผู้ค้ำประกัน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด ของผู้ค้ำประกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการกู้กยศ.เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถติดต่อส่งเอกสารหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official: @bkkthon (https://bit.ly/bkkthon-lineoa
หรือสมัครเรียนได้ที่ https://bkkthon-admission.com/register/

ที่มา: https://www.studentloan.or.th/

Tag: