ข่าวม.กรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ต้อนรับ คุณกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาใหม่

บทความ

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ต้อนรับ คุณกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาใหม่

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้แสดงความยินดีและต้อนรับ คุณกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีเจตนาร้ายและเสียงสะท้อนจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรในสังกัดอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทิศทางที่ดีขึ้น

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ต้อนรับ คุณกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาใหม่

หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเน้นการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมให้กับชุมชนทั้งในเขตทวีวัฒนาและพื้นที่อื่น ๆ โดยเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาได้เข้าหารือกันเพื่อสร้างพันธกิจที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงระหว่างสำนักงานเขตทวีวัฒนาและมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนากีฬา การฟื้นฟูดูแลสุขภาพอนามัย และการพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ให้กับประชาชน

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ต้อนรับ คุณกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาใหม่

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ระบุว่าการทำงานร่วมกับเขตทวีวัฒนาเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับชาติ และจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแรงเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงทางด้านการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเป้าหมายในระยะยาวคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เข้าสู่ความยั่งยืนอย่างในอนาคต

ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-2012