ติดต่อมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งและเบอร์ติดต่อมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง:

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทร:

02-800-6800-5

092-545-4654

098-254-0334

แฟ็กซ์:

02-800-6806

ติดต่อสำนักรับสมัครนักศึกษา

เบอร์ภายในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
ประชาสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี 0, 1101, 1102, 1103 02-800-6800 information@bkkthon.ac.th
เลขานุการอธิการบดี สำนักอธิการบดี 1322, 1323, 1324 02-431-5391
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาคารสถานีโทรทัศน์ 2233
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาคารคณะนิติศาสตร์ฯ 1703
สำนักอธิการบดี สำนักอธิการบดี 1325 president@bkkthon.ac.th
สำนักงบประมาณการเงิน สำนักอธิการบดี 1315, 1207 finance@bkkthon.ac.th
สำนักกองทุน กยศ. สำนักอธิการบดี 1313, 1314 stu_loan@bkkthon.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอธิการบดี 1352 it_center@bkkthon.ac.th
สำนักประกันคุณภาพฯ อาคารสำนักทะเบียนและวัดผล 1402 qua_ass@bkkthon.ac.th
สำนักวิชาการ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1203 acade@bkkthon.ac.th
สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ 1204, 1230, 1300 02-431-5514 regis@bkkthon.ac.th
ฝ่ายบุคลากร สำนักอธิการบดี 1232 hrm_btu@bkkthon.ac.th
สำนักวิทยบริการ อาคาร CC-ASEAN 2208 library@bkkthon.ac.th
สำนักวิจัย อาคารคณะศิลปศาสตร์ 1403 research@bkkthon.ac.th
สำนักพัฒนาตำราและสื่อ อาคารสำนักพัฒนาตำราและสื่อ 2401 02-4315395 book_center@bkkthon.ac.th
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 1125 culture@bkkthon.ac.th
สถาบันภาษาต่างประเทศ อาคารอินเตอร์ 4003 lang_ins@bkkthon.ac.th
BTU Sports Complex อาคาร Sports Complex 4444 02-431-5396
สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร Sports Complex 1126 stu_aff@bkkthon.ac.th
สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อาคาร CC-ASEAN 2003
ผู้อำนวยการสถาบันทางไกล 2120 02-889-1700
BTU Badminton Court 4446
สถาบันทางไกล 2121 02-889-1701
สถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2122
สถาบันภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) อาคารอินเตอร์ 4012 02-8006800
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1111 02-431-5380
หอพักนักศึกษา 2006