ACCOUNTANCY

คณะบัญชี

ข้อมูลคณะ

ปรัชญา

" เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี "

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชี สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะบัญชีที่ว่า “เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี

ประวัติ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) ในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) (หลักสูตร ต่อเนื่อง) ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ได้ปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภายใต้คณะบัญชี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างหลักสูตร