loader-logo

คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลคณะ

  • ปรัชญา

    " บุคลิกภาพงาม เลิศล้ำคุณธรรม ผู้นำด้านภาษา พัฒนาวิชาการ "

  • วิสัยทัศน์

    คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการการศึกษาวิชาการและวิชาชีพมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการแก่สังคมส่งเสริมงานวิจัย เพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

พันธกิจ

คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดภารกิจการดำเนินงานไว้ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการปลูกฝังให้มีความอุตสาหะ รู้จักค้นคว้า วิเคราะห์ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูง
  2. เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาและชุมชนชุมชน
  3. บริการวิชาการชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพประชากรใน ชุมชน
  4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคม         

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

หลักสูตร

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

•    สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)
•    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)
•    สาขาวิชาการโรงแรม (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)