MUSIC INTERDISCIPLINARY

คณะดุริยางคศาสตร์

ข้อมูลคณะ

ปรัชญา

“ดนตรีสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ”

วิสัยทัศน์

คณะดุริยางคศาสตร์เป็นคณะทางดนตรีที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ ฝีมือ คุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มุ่งสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมโลก มุ่งรักษา ส่งเสริม และพัฒนาดนตรีของชาติให้ยั่งยืน

ประวัติ

คณะดุริยางคศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 คือเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554โดยใช้หลักสูตรคณะดุริยางคศาสตร์ สาาขาสหวิทยาการดนตรี  ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื้่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2554 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (ดศ.บ.)  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพทางปัญญา ฝึกนักศึกษาให้ยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ ตามคติพจของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

 

โครงสร้างหลักสูตร