loader-logo

คณะรัฐศาสตร์

ข้อมูลคณะ

  • ปรัชญา

    " สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยม ดำรงความเป็นไทยล้ำเลิศ "

  • วิสัยทัศน์

    เป็นแหล่งความรู้ทางรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีแนวทางสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คือ “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม” โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมบูรณ์ครบถ้วน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพเป็นสำคัญ คณะรัฐศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เปิดสอนในระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเปิดสอนในระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะรัฐศาสตร์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียน การสอน เพื่อรองรับความต้องการแก่สังคมในเขตพื้นใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร

ปริญญาตรี (ออนไลน์) คณะรัฐศาสตร์

•    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอน (2 ปี)
•    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปกติ (3 ปี)

ปริญญาโท (ออนไลน์) คณะรัฐศาสตร์

•    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2 ปี)

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

•    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)
•    สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์

•    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)

ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์

•    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์