loader-logo

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลคณะ

  • ปรัชญา

    ยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

  • วิสัยทัศน์

    คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันทางการศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสาธารณสุข มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล

ประวัติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชา มีความพร้อมทางด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้พิจารณาเห็นว่าการเปิดการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อทำให้สุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในชุมชน ตลอดจนประเทศชาติได้

หลักสูตร

ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์

•    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)