TECHNOLOGY AND INNOVATION

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อมูลคณะ

ปรัชญา

" คุณธรรมดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจนวัตกรรม นำสู่มาตรฐานวิชาชีพ "

ความสำคัญ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ทักษะ  ความเชี่ยวชาญทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร  ที่สามารถนำความรู้ไปช่วยเจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จริง  สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ  สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  เสียสละ  และเป็นแบบอย่างที่ดี  ร่วมสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะ คือ “คุณธรรมดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจนวัตกรรม นำสู่มาตรฐานวิชาชีพ”

โครงสร้างหลักสูตร