หลักสูตรปริญญาตรี

คณะที่เปิดรับสมัคร ในหลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

  • สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)

  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)

  • สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)

  • International Business Management ( International Program ) (ภาคปกติ)