loader-logo

หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ