loader-logo

ปริญญาตรีออนไลน์

เรียนปริญญาตรีออนไลน์ ที่กรุงเทพธนบุรีดีอย่างไร

ป.ตรี ออนไลน์-
เรียนที่ไหนก็ได้

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทางไกล หรือเรียน ป.ตรี ออนไลน์ สามารถ login เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่ btude.bkkthon.ac.th ได้ตลอดเวลา

ป.ตรี ออนไลน์ -
เรียนเมื่อไหร่ก็ได้

นักศึกษาสามารถเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต และคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียนได้ตลอดเวลา เรียนบทเรียนเดิมซ้ำได้ตามที่ต้องการ

ป.ตรี ออนไลน์-
กู้เรียนกยศ.ได้ และผ่อนชำระค่าเทอมได้

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือ กรอ. ได้ตามคุณสมบัติของกองทุน และนักศึกษาก็ยังสามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตร

สมัครเรียน ป.ตรี ออนไลน์

  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ป.ตรี ออนไลน์

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  1. สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2: ค่าเทอม 137,000 บาท
  2. สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6: ค่าเทอม 197,885 บาท

  วิชาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคฤดูร้อน
  การบริหารธุรกิจการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจการติดต่อสื่อสารในองค์กร
  หลักการตลาดเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจริยธรรมทางธุรกิจ
  การบัญชีการเงินการเงินธุรกิจการจัดการคุณภาพ
  ภาษีอากรทางธุรกิจการบัญชีเพื่อการบริหาร
  กฎหมายธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สถิติธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์
  การจัดการการดำเนินงานพฤติกรรมองค์การ
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ภาวะผู้นำการบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  วิจัยธุรกิจการตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
  การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานสัมมนาการทางการจัดการ
  การจัดการการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลและการปฏิบัติงาน
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจิตวิทยาธุรกิจ
  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

  วิชาหลักสูตรปกติ 3 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  การบริหารธุรกิจหลักการตลาดการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  หลักสถิติการบัญชีการเงินภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษีอากรทางธุรกิจการติดต่อสื่อสารในองค์การ
  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  จริยธรรมและทักษะชีวิตปรัชญาเบื้องต้น
  กฎหมายในชีวิตประจำวันเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 3
  กฎหมายธุรกิจการบัญชีเพื่อการบริหารจริยธรรมทางธุรกิจ
  สถิติธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการคุณภาพ
  การจัดการการดำเนินงานการจัดการเชิงกลยุทธ์
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจพฤติกรรมองค์การ
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจภาวะผู้นำ
  การเงินธุรกิจวิจัยธุรกิจ
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 2
  การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานการประเมินการปฏิบัติงาน
  การจัดการการเปลี่ยนแปลงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจิตวิทยาธุรกิจ
  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมการตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  สัมมนาการทางการจัดการ

  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ป.ตรี ออนไลน์

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  1. สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2: ค่าเทอม 140,000 บาท
  2. สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6: ค่าเทอม 221,995 บาท

  วิชาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  การบริหารธุรกิจการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
  หลักการตลาดเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการขนส่ง
  การบัญชีการเงินการเงินธุรกิจกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  ภาษีอากรทางธุรกิจการบัญชีเพื่อการบริหาร
  กฎหมายธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สถิติธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์
  การจัดการการดำเนินงานความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  การจัดชื้อการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการสินค้าคงคลังการวิจัยธุรกิจ
  การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าการบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการการส่งออกและนำเข้าการตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การวิเคราะห์การลงทุนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสําหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  กรณีศึกษาการฝึกงาน
  การติดต่อสื่อสารในองค์การ (วิชาเลือกเสรี)

  วิชาหลักสูตรปกติ 3 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  การบริหารธุรกิจหลักการตลาดการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  หลักสถิติการบัญชีการเงินภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษีอากรทางธุรกิจการติดต่อสื่อสารในองค์กร
  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  จริยธรรมและทักษะชีวิตปรัชญาเบื้องต้น
  กฎหมายในชีวิตประจําวันเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 3
  กฎหมายธุรกิจการบัญชีเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
  สถิติธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการขนส่ง
  การจัดการการดำเนินงานการจัดการเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดซื้อ
  การเงินธุรกิจการจัดการสินค้าคงคลัง
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 2
  การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนการบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการการส่งออกและนำเข้าสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การวิเคราะห์การลงทุนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การวิจัยธุรกิจการจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสําหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  กรณีศึกษาการฝึกงาน

  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี ออนไลน์

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  1. สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2: ค่าเทอม 137,000 บาท
  2. สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6: ค่าเทอม 197,885 บาท

  วิชาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัฒน์การบริหารโครงการภาครัฐ
  การจัดการภาครัฐแนวใหม่การบริหารการพัฒนาจริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำรัฐ สังคม และโลกาภิวัฒน์
  นโยบายสาธารณะและการวางแผนเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
  ทฤษฎีองค์การสาธารณะการบริหารการคลังสาธารณะ
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหลักรัฐศาสตร์
  กฎหมายปกครอง
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  พฤติกรรมองค์การการบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
  สัมมนาปัญหาบริหารรัฐกิจฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจสัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนทองถิ่น
  การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการเมืองการปกครองของไทย
  การบริหารชุมชนกับการบริหารส่วนท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นการบริหารธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)
  ภาษาอังกฤษสำหรับสาขารัฐศาสตร์การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)

  วิชาหลักสูตรปกติ 3 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  หลักสถิติภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเบื้องต้นภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเศรษฐศาสตร์ทั่วไปรัฐ สังคม และโลกาภิวัฒน์
  จริยธรรมและทักษะชีวิตกฎหมายปกครอง
  สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและประชาคมโลกการจัดการภาครัฐแนวใหม่
  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  หลักรัฐศาสตร์
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 3
  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำการบริหารโครงการภาครัฐ
  ทฤษฎีองค์การสาธารณะเทคนิคการจัดการสมัยใหม่จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐพฤติกรรมองค์การสัมมนาปัญหาบริหารรัฐกิจ
  การจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัฒน์การบริหารการคลังสาธารณะ
  การบริหารการพัฒนาการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  การเมืองการปกครองของไทยเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
  ภาษาอังกฤษสําหรับสาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 2
  การบริหารชุมชนกับการบริหารส่วนท้องถิ่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
  การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
  สัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนท้องถิ่น
  การบริหารธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)

  สอบถามข้อมูล ค่าเทอมในแต่ละภาคเรียน และการผ่อนชำระค่าเทอม