ติดต่อผ่าน LINE OA

ปริญญาตรีทางไกล

เรียนปริญญา ตรี ทางไกล ที่กรุงเทพธนบุรีดีอย่างไร

ม.กรุงเทพธนบุรี

ป.ตรี เรียนทางไกล -
เรียนที่ไหนก็ได้

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทางไกล เรียนผ่านระบบ Online สามารถ login เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่ btude.bkkthon.ac.th ได้ตลอดเวลา

ม.กรุงเทพธนบุรี

ป.ตรี เรียนทางไกล -
เรียนเมื่อไหร่ก็ได้

นักศึกษาสามารถเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต และคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียนได้ตลอดเวลา เรียนบทเรียนเดิมซ้ำได้ตามที่ต้องการ

ม.กรุงเทพธนบุรี

ป.ตรี เรียนทางไกล -
กู้เรียนกยศ.ได้ และผ่อนชำระค่าเทอมได้

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือ กรอ. ได้ตามคุณสมบัติของกองทุน และนักศึกษาก็ยังสามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตร

สมัครเรียน ป.ตรี ทางไกล

  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ป.ตรี ทางไกล

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  1. สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2: ค่าเทอม 147,000 บาท
  2. สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6: ค่าเทอม 197,785 บาท

  วิชาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคฤดูร้อน
  การบริหารธุรกิจ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ การติดต่อสื่อสารในองค์กร
  หลักการตลาด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ
  การบัญชีการเงิน การเงินธุรกิจ การจัดการคุณภาพ
  ภาษีอากรทางธุรกิจ การบัญชีเพื่อการบริหาร
  กฎหมายธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ภาษีอากรทางธุรกิจ การบัญชีเพื่อการบริหาร
  กฎหมายธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ภาวะผู้นำ การบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  วิจัยธุรกิจ การตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
  การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน สัมมนาการทางการจัดการ
  การจัดการการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลและการปฏิบัติงาน
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ จิตวิทยาธุรกิจ
  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

  วิชาหลักสูตรปกติ 3 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  การบริหารธุรกิจ หลักการตลาด การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  หลักสถิติ การบัญชีการเงิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ภาษีอากรทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสารในองค์การ
  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  จริยธรรมและทักษะชีวิต ปรัชญาเบื้องต้น
  กฎหมายในชีวิตประจำวัน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 3
  กฎหมายธุรกิจ การบัญชีเพื่อการบริหาร จริยธรรมทางธุรกิจ
  สถิติธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการคุณภาพ
  การจัดการการดำเนินงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ พฤติกรรมองค์การ
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาวะผู้นำ
  การเงินธุรกิจ วิจัยธุรกิจ
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 2
  การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน การประเมินการปฏิบัติงาน
  การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จิตวิทยาธุรกิจ
  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ การบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  สัมมนาการทางการจัดการ

  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ป.ตรี ทางไกล

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  1. สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2: ค่าเทอม 150,000 บาท
  2. สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6: ค่าเทอม 221,995 บาท

  วิชาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  การบริหารธุรกิจ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
  หลักการตลาด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การจัดการขนส่ง
  การบัญชีการเงิน การเงินธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  ภาษีอากรทางธุรกิจ การบัญชีเพื่อการบริหาร
  กฎหมายธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สถิติธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์
  การจัดการการดำเนินงาน ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  การจัดชื้อ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการสินค้าคงคลัง การวิจัยธุรกิจ
  การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการการส่งออกและนำเข้า การตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การวิเคราะห์การลงทุนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสําหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  กรณีศึกษา การฝึกงาน
  การติดต่อสื่อสารในองค์การ (วิชาเลือกเสรี)

  วิชาหลักสูตรปกติ 3 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  การบริหารธุรกิจ หลักการตลาด การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  หลักสถิติ การบัญชีการเงิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ภาษีอากรทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสารในองค์การ
  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  จริยธรรมและทักษะชีวิต ปรัชญาเบื้องต้น
  กฎหมายในชีวิตประจำวัน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 3
  กฎหมายธุรกิจ การบัญชีเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
  สถิติธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการขนส่ง
  การจัดการการดำเนินงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การจัดซื้อ
  การเงินธุรกิจ การจัดการสินค้าคงคลัง
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 2
  การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการการส่งออกและนำเข้า สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การวิเคราะห์การลงทุนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การวิจัยธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสําหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  กรณีศึกษา การฝึกงาน

  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี ทางไกล

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  1. สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2: ค่าเทอม 147,000 บาท
  2. สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6: ค่าเทอม 197,785 บาท

  วิชาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัฒน์ การบริหารโครงการภาครัฐ
  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารการพัฒนา จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำ รัฐ สังคม และโลกาภิวัฒน์
  นโยบายสาธารณะและการวางแผน เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
  ทฤษฎีองค์การสาธารณะ การบริหารการคลังสาธารณะ
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ หลักรัฐศาสตร์
  กฎหมายปกครอง
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  พฤติกรรมองค์การ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
  สัมมนาปัญหาบริหารรัฐกิจ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ สัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนทองถิ่น
  การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การเมืองการปกครองของไทย
  การบริหารชุมชนกับการบริหารส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น การบริหารธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)
  ภาษาอังกฤษสำหรับสาขารัฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)

  วิชาหลักสูตรปกติ 3 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  หลักสถิติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปรัชญาเบื้องต้น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เศรษฐศาสตร์ทั่วไป รัฐ สังคม และโลกาภิวัฒน์
  จริยธรรมและทักษะชีวิต กฎหมายปกครอง
  สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและประชาคมโลก การจัดการภาครัฐแนวใหม่
  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  หลักรัฐศาสตร์
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 3
  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำ การบริหารโครงการภาครัฐ
  ทฤษฎีองค์การสาธารณะ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ พฤติกรรมองค์การ สัมมนาปัญหาบริหารรัฐกิจ
  การจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัฒน์ การบริหารการคลังสาธารณะ
  การบริหารการพัฒนา การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  การเมืองการปกครองของไทย เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
  ภาษาอังกฤษสําหรับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 2
  การบริหารชุมชนกับการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
  การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
  สัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนท้องถิ่น
  การบริหารธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)

  สอบถามข้อมูล ค่าเทอมในแต่ละภาคเรียน และการผ่อนชำระค่าเทอม