ติดต่อผ่าน LINE OA

ปริญญาโททางไกล

เรียนปริญญา โท ทางไกล ที่กรุงเทพธนบุรีดีอย่างไร

ม.กรุงเทพธนบุรี

ป.โท เรียนทางไกล -
เรียนที่ไหนก็ได้

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทางไกล เรียนผ่านระบบ Online สามารถ login เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่ btude.bkkthon.ac.th ได้ตลอดเวลา

ม.กรุงเทพธนบุรี

ป.โท เรียนทางไกล -
เรียนเมื่อไหร่ก็ได้

นักศึกษาสามารถเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต และคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียนได้ตลอดเวลา เรียนบทเรียนเดิมซ้ำได้ตามที่ต้องการ

ม.กรุงเทพธนบุรี

ป.โท เรียนทางไกล -
ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้

หลักสูตรป.โท ทางไกลถูกออกแบบให้นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้เอง ทำให้สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ เหมาะสำหรับวัยทำงาน และเรียนจบไว

สมัครเรียน ป.โท ทางไกล

  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ป.โท ทางไกล

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  ค่าเทอมคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาโททางไกล: 150,000 บาท

  วิชาหลักสูตรปกติ 2 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  การบัญชีเบื้องต้นเพื่อการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการปฏิบัติการ การบริหารทางการเงิน
  ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจ การบริหารการตลาด การบัญชีเพื่อการบริหาร
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำและการจัดการวัฒนธรรมองค์กร
  พฤติกรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการบริหารธุรกิจ สารนิพนธ์
  สัมมนาการจัดการธุรกิจ
  การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท ทางไกล

  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  ค่าเทอมคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโททางไกล: 150,000 บาท

  วิชาหลักสูตรปกติ 2 ปี

  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 2
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 3
  ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ
  สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ การบริหารการคลังและงบประมาณ
  วิชาชีพและจรรยาบรรณทางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี สัมมนาการจัดการภาครัฐในยุคโลกาภิวัตน์
  แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 2
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 สารนิพนธ์
  จริยธรรมผู้นำภาครัฐ
  สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ

  สอบถามข้อมูล ค่าเทอมในแต่ละภาคเรียน และการผ่อนชำระค่าเทอม