เอกสารที่ต้องเตรียม

วิธีสมัครเรียน

สำหรับการยื่นสมัครนักศึกษาออนไลน์ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)


2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

4. รูปถ่ายหน้าตรง

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว สามารถคลิก สมัครเรียน

Tag: