นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงานเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่า สำนักงานจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

        โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ โดยมิต้องแจ้งให้สำนักงานทราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานจะบันทึกเพียงชื่อโดเมน เท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการ นับจำนวน ผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของสำนักงาน หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของสำนักงานต่อไป

        อย่างไรก็ดี หากสำนักงานมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ และที่อยู่ สำนักงานจะพยายามแจ้งให้ท่านว่า เมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บ และวัตถุประสงค์ของการ จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่ สำนักงานจัดเก็บจะถูกใช้โดยสำนักงานเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรือ อนุญาตให้ ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ ในบางโอกาส สำนักงานอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มี ชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่สำนักงานพิจารณาว่า น่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

          หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้อมูลของท่าน อาจถูกนำไปใช้โดยสำนักงานเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางการศึกษาของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้สำนักงานทราบได้ เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานในครั้งต่อไป โดยคุกกี้ จะทำให้สำนักงานสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของสำนักงาน

         ในบางโอกาสสำนักงานอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงาน เมื่อสำนักงานจะดำเนินการ สำรวจดังกล่าว สำนักงานจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าสำนักงาน จะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ตไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะ เกิดจากความสมัครใจ ดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

        เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการ เข้าไป เยี่ยมชมด้วย

         นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าสำนักงานไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ที่ bkkthon.admission@gmail.com