สมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  สอบถามข้อมูล ค่าเทอม และปรึกษาการเรียนต่อ

  รายละเอียดสำหรับผู้สมัครเรียน

  สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ไม่กู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ.

  1. จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท
  2. ค่าเทอมเรียนแรกเข้า 5,000 บาท
  3. ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ

  ค่าเทอมเริ่มต้น 25,000 บาท

  สมัครเรียน

  สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และประสงค์กู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ.

  1. จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท
  2. ไม่มีค่าเทอมเรียนแรกเข้า
  3. ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ

  ค่าเทอมเริ่มต้น 25,000 บาท

  สมัครเรียน

  สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาโท

  1. จะมีค่าสมัครเรียน 1,000 บาท
  2. ค่าเทอมเรียนแรกเข้าเริ่มต้น 12,500 บาท
  3. ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโทตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและ การสมัครเข้าเรียนคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามไดที่ช่องทางการติดต่อ

  ค่าเทอมเริ่มต้น 50,000 บาท

  สมัครเรียน

  สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาเอก สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง

  ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี

  สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2

  * สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon

  คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
  คณะบัญชี การบัญชี 137,000
  คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 137,000
  การจัดการธุรกิจสุขภาพ 137,000
  การจัดการอุตสาหกรรม 137,000
  การตลาด 137,000
  การจัดการโลจิสติกส์ 140,000
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 140,000
  คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ สอบถามผ่าน LINE OA
  คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 137,000
  คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 140,000
  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามผ่าน LINE OA
  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สอบถามผ่าน LINE OA
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 162,400
  คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว สอบถามผ่าน LINE OA
  ภาษาอังกฤษ สอบถามผ่าน LINE OA
  การโรงแรม สอบถามผ่าน LINE OA
  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สอบถามผ่าน LINE OA
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ สอบถามผ่าน LINE OA
  คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย สอบถามผ่าน LINE OA
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 185,000
  วิศวกรรมเครื่องกล 185,000
  วิศวกรรมโยธา 185,000
  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สอบถามผ่าน LINE OA

  ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี

  สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6

  * สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon

  คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
  คณะบัญชี การบัญชี 224,200
  คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 197,885
  การจัดการธุรกิจสุขภาพ 197,885
  การจัดการอุตสาหกรรม 197,885
  การตลาด 197,885
  การจัดการโลจิสติกส์ 221,995
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 197,885
  คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ 245,000
  คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 197,885
  คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 240,000
  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 280,000
  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 280,000
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 259,595
  คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว 240,000
  ภาษาอังกฤษ 240,000
  การโรงแรม 240,000
  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สอบถามผ่าน LINE OA
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 280,000
  คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 240,000
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 280,000
  วิศวกรรมเครื่องกล 280,000
  วิศวกรรมโยธา 280,000
  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 240,000

  ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโท

  * สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon

  คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
  คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 150,000
  คณะศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา 180,000
  คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 150,000

  สอบถามข้อมูล ค่าเทอมในแต่ละภาคเรียน และการผ่อนชำระค่าเทอม