ค่าเทอมตลอดหลักสูตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2

* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี การบัญชี 137,000
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 137,000
การจัดการธุรกิจสุขภาพ 137,000
การจัดการอุตสาหกรรม 137,000
การตลาด 137,000
การจัดการโลจิสติกส์ 140,000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 140,000
คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 137,000
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 140,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามผ่าน LINE OA
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สอบถามผ่าน LINE OA
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 162,400
คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว สอบถามผ่าน LINE OA
ภาษาอังกฤษ สอบถามผ่าน LINE OA
การโรงแรม สอบถามผ่าน LINE OA
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย สอบถามผ่าน LINE OA
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 185,000
วิศวกรรมเครื่องกล 185,000
วิศวกรรมโยธา 185,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สอบถามผ่าน LINE OA

ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6

* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี การบัญชี 224,200
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 197,885
การจัดการธุรกิจสุขภาพ 197,885
การจัดการอุตสาหกรรม 197,885
การตลาด 197,885
การจัดการโลจิสติกส์ 221,995
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 197,885
คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ 245,000
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 197,885
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 240,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 280,000
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 280,000
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 259,595
คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว 240,000
ภาษาอังกฤษ 240,000
การโรงแรม 240,000
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 280,000
คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 240,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 280,000
วิศวกรรมเครื่องกล 280,000
วิศวกรรมโยธา 280,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 240,000

ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโท

* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 150,000
คณะศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา 180,000
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 150,000

สอบถามข้อมูล ค่าเทอมในแต่ละภาคเรียน และการผ่อนชำระค่าเทอม

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี