ค่าเทอมตลอดหลักสูตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2

* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี การบัญชี 147,000
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 147,000
การจัดการธุรกิจสุขภาพ 147,000
การจัดการอุตสาหกรรม 147,000
การตลาด 147,000
การจัดการโลจิสติกส์ 150,000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 150,000
คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ 150,000
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 147,000
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 150,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 150,000
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 150,000
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 172,400
คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว 150,000
ภาษาอังกฤษ 150,000
การโรงแรม 150,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย สอบถามผ่าน LINE OA
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 185,000 (สำหรับผู้จบป.ตรี)
210,000 (สำหรับผู้จบปวส.)
วิศวกรรมเครื่องกล 185,000 (สำหรับผู้จบป.ตรี)
210,000 (สำหรับผู้จบปวส.)
วิศวกรรมโยธา 185,000 (สำหรับผู้จบป.ตรี)
210,000 (สำหรับผู้จบปวส.)
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สอบถามผ่าน LINE OA

ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6

* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี การบัญชี 224,200
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 197,785
การจัดการธุรกิจสุขภาพ 197,785
การจัดการอุตสาหกรรม 197,785
การตลาด 197,785
การจัดการโลจิสติกส์ 221,995
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 197,785
คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ 245,000
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 197,785
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 240,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 280,000
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 280,000
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 259,595
คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว 240,000
ภาษาอังกฤษ 240,000
การโรงแรม 240,000
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 280,000
คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 240,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 280,000
วิศวกรรมเครื่องกล 280,000
วิศวกรรมโยธา 280,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 240,000

ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโท

* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 150,000
คณะศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา 180,000
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 150,000

สอบถามข้อมูล ค่าเทอมในแต่ละภาคเรียน และการผ่อนชำระค่าเทอม

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี