บจม.ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามความมือผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”

บจม.ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามความมือผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”

บทความ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อร่วมผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม” ในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูงและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ โดยอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ กับบริษัทดังกล่าว

บจม.ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามความมือผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”

ในการนี้ บจม.ซีพีออลล์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” โดยจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 224,000 บาท โดยมีดร.กิตติ รัตนราษี ผู้จัดการทั่วไป บจม.ซีพีออลล์ ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดร.ชญาดา คล่องสั่งสอน ประธานโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของ บจม.ซีพีออลล์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

ความร่วมมือระหว่างบจม.ซีพีออลล์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” นี้ จะสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้เน้นการศึกษาและการฝึกปฏิบัติที่มีคุณภาพ รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะทางอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตพรีเมี่ยมมีโอกาสงานที่ดีและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย

บจม.ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามความมือผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”

โครงการนี้ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการศึกษาและการสอนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และจะเป็นการนำเสนอแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน โดยมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบจม.ซีพีออลล์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การศึกษาที่หลากหลายและน่าสนใจ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตพรีเมี่ยมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาและการฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม บจม.ซีพีออลล์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้ลงนามความมือผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม” ในความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อการพัฒนาท้องถิ่นและรากหญิงของประเทศไทย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่บัณฑิตพรีเมี่ยมออกสู่สากลในอนาคต


ที่มา: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1470