SCIENCE AND TECHNOLOGY

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลคณะ

ปรัชญา

" คุณธรรรม นำความรู้ คู่เทคโนโลยี "

ปณิธาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฎิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมุ่งมั่นในการสั่งสม แสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนสำนึก รวมทั้งการพัฒนา

ประวัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ บริการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคม  อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

พันธกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ้งเน้นพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ บริการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคม  อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีโดยมุ่ง ให้บัณฑิตมีความรู้คู่ คุณธรรมมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
  3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม